หลักสูตรEnglish For General Communication (EGC)

หลักสูตรEnglish For General Communication (EGC) มาตราฐานระดับCEFR เน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ทักษะการพูด ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน Grammar Vocabulary Phonice 
Preparation เน้นการเรียนรู้หลักไวยากรณ์และคำศัพท์ขั้นพื้นฐาน ประโยคสั้นๆทั่วไป สามารถภาษาอังกฤษ เป็นประโยคพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้
Fundamental เน้นการเรียนหลักการพูด การเขียน การอ่าน เเละไวยากรณ์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพูดคุยเเละโต้ตอบบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง สามารถสื่อสารเเละเข้าใจบทสนทนาภาษาอังกฤษได้ คล่องเเคล่วมากยิ่งขึ้น 
Progress เน้นการเรียนคำศัพท์เเละเทคนิคการสร้างประโยคในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง สามารถสื่อสารได้ดี ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน เทียบเคียงเจ้าของภาษา

NYC School สาขาหนองคาย(ประเทศไทย)
โทร : 042414099
Line Official ID: @NYCSCHOOL
Website: https//nongkhai.nyc-school.com/

NYC school สาขาขอนแก่น(ประเทศไทย)
โทร : 043055766
Line Official ID: @NYCSCHOOL

NYC School ສາຂາວຽງຈັນ
ໂທ +8562059590919
Line Official ID: @NYCSCHOOL
Website : http//Vientiane.nyc-school.com/

สอนภาษาอังกฤษในหนองคาย, สอนภาษาจีนในหนองคาย, สอนภาษาเกาหลีในหนองคาย, สอนภาษาฝรั่งเศสในหนองคาย, สอนภาษาสเปนในหนองคาย, สอนภาษาญี่ปุ่นในหนองคาย, สอนพูดภาษาอังกฤษในหนองคาย, สอนพูดภาษาจีนในหนองคาย, สอนพูดภาษาเกาหลีในหนองคาย, สอนพูดภาษาฝรั่งเศสในหนองคาย, สอนพูดภาษาสเปนในหนองคาย, สอนพูดภาษาญี่ปุ่นในหนองคาย, สอนอ่านภาษาอังกฤษในหนองคาย, สอนอ่านภาษาจีนในหนองคาย, สอนอ่านภาษาเกาหลีในหนองคาย, สอนอ่านภาษาฝรั่งเศสในหนองคาย, สอนอ่านภาษาสเปนในหนองคาย, สอนอ่านภาษาญี่ปุ่นในหนองคาย, สอนเขียนภาษาอังกฤษในหนองคาย, สอนเขียนภาษาจีนในหนองคาย, สอนเขียนภาษาเกาหลีในหนองคาย, สอนเขียนภาษาฝรั่งเศสในหนองคาย, สอนเขียนภาษาสเปนในหนองคาย, สอนเขียนภาษาญี่ปุ่นในหนองคาย, เรียนภาษาอังกฤษในหนองคาย, เรียนภาษาจีนในหนองคาย, เรียนภาษาเกาหลีในหนองคาย, เรียนภาษาฝรั่งเศสในหนองคาย, เรียนภาษาสเปนในหนองคาย, เรียนภาษาญี่ปุ่นในหนองคาย, เรียนพูดภาษาอังกฤษในหนองคาย, เรียนพูดภาษาจีนในหนองคาย, เรียนพูดภาษาเกาหลีในหนองคาย, เรียนพูดภาษาฝรั่งเศสในหนองคาย, เรียนพูดภาษาสเปนในหนองคาย, เรียนพูดภาษาญี่ปุ่นในหนองคาย, เรียนอ่านภาษาอังกฤษในหนองคาย, เรียนอ่านภาษาจีนในหนองคาย, เรียนอ่านภาษาเกาหลีในหนองคาย, เรียนอ่านภาษาฝรั่งเศสในหนองคาย, เรียนอ่านภาษาสเปนในหนองคาย, เรียนอ่านภาษาญี่ปุ่นในหนองคาย, เรียนเขียนภาษาอังกฤษในหนองคาย, เรียนเขียนภาษาจีนในหนองคาย, เรียนเขียนภาษาเกาหลีในหนองคาย, เรียนเขียนภาษาฝรั่งเศสในหนองคาย, เรียนเขียนภาษาสเปนในหนองคาย, เรียนเขียนภาษาญี่ปุ่นในหนองคาย, โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในหนองคาย, โรงเรียนสอนภาษาจีนในหนองคาย, โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีในหนองคาย, โรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศสในหนองคาย, โรงเรียนสอนภาษาสเปนในหนองคาย, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในหนองคาย, สถาบันสอนภาษาอังกฤษในหนองคาย, สถาบันสอนภาษาจีนในหนองคาย, สถาบันสอนภาษาเกาหลีในหนองคาย, สถาบันสอนภาษาฝรั่งเศสในหนองคาย, สถาบันสอนภาษาสเปนในหนองคาย, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นในหนองคาย, สอน TOEIC ในหนองคาย, สอน TOEFL ในหนองคาย, สอน IELTS ในหนองคาย, ติว TOEIC ในหนองคาย, ติว TOEFL ในหนองคาย, ติว IELTS ในหนองคาย, สอบ TOEIC ในหนองคาย, สอบ TOEFL ในหนองคาย, สอบ IELTS ในหนองคาย, เรียนTOEFL ในหนองคาย, เรียนIELTS ในหนองคาย,เรียนTOEIC ในหนองคาย,#สอนภาษาอังกฤษในหนองคาย, #สอนภาษาจีนในหนองคาย, #สอนภาษาเกาหลีในหนองคาย, #สอนภาษาฝรั่งเศสในหนองคาย, #สอนภาษาสเปนในหนองคาย, #สอนภาษาญี่ปุ่นในหนองคาย, #สอนพูดภาษาอังกฤษในหนองคาย, #สอนพูดภาษาจีนในหนองคาย, #สอนพูดภาษาเกาหลีในหนองคาย, #สอนพูดภาษาฝรั่งเศสในหนองคาย, #สอนพูดภาษาสเปนในหนองคาย, #สอนพูดภาษาญี่ปุ่นในหนองคาย, #สอนอ่านภาษาอังกฤษในหนองคาย, #สอนอ่านภาษาจีนในหนองคาย, #สอนอ่านภาษาเกาหลีในหนองคาย, #สอนอ่านภาษาฝรั่งเศสในหนองคาย, #สอนอ่านภาษาสเปนในหนองคาย, #สอนอ่านภาษาญี่ปุ่นในหนองคาย, #สอนเขียนภาษาอังกฤษในหนองคาย, #สอนเขียนภาษาจีนในหนองคาย, #สอนเขียนภาษาเกาหลีในหนองคาย, #สอนเขียนภาษาฝรั่งเศสในหนองคาย, #สอนเขียนภาษาสเปนในหนองคาย, #สอนเขียนภาษาญี่ปุ่นในหนองคาย, #เรียนภาษาอังกฤษในหนองคาย, #เรียนภาษาจีนในหนองคาย, #เรียนภาษาเกาหลีในหนองคาย, #เรียนภาษาฝรั่งเศสในหนองคาย, #เรียนภาษาสเปนในหนองคาย, #เรียนภาษาญี่ปุ่นในหนองคาย, #เรียนพูดภาษาอังกฤษในหนองคาย, เรียนพูดภาษาจีนในหนองคาย, เรียนพูดภาษาเกาหลีในหนองคาย, เรียนพูดภาษาฝรั่งเศสในหนองคาย, เรียนพูดภาษาสเปนในหนองคาย, เรียนพูดภาษาญี่ปุ่นในหนองคาย, เรียนอ่านภาษาอังกฤษในหนองคาย, เรียนอ่านภาษาจีนในหนองคาย, เรียนอ่านภาษาเกาหลีในหนองคาย, เรียนอ่านภาษาฝรั่งเศสในหนองคาย, เรียนอ่านภาษาสเปนในหนองคาย, เรียนอ่านภาษาญี่ปุ่นในหนองคาย, เรียนเขียนภาษาอังกฤษในหนองคาย, เรียนเขียนภาษาจีนในหนองคาย, เรียนเขียนภาษาเกาหลีในหนองคาย, เรียนเขียนภาษาฝรั่งเศสในหนองคาย, เรียนเขียนภาษาสเปนในหนองคาย, เรียนเขียนภาษาญี่ปุ่นในหนองคาย, โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในหนองคาย, โรงเรียนสอนภาษาจีนในหนองคาย, โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีในหนองคาย, โรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศสในหนองคาย, โรงเรียนสอนภาษาสเปนในหนองคาย, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในหนองคาย, สถาบันสอนภาษาอังกฤษในหนองคาย, สถาบันสอนภาษาจีนในหนองคาย, สถาบันสอนภาษาเกาหลีในหนองคาย, สถาบันสอนภาษาฝรั่งเศสในหนองคาย, สถาบันสอนภาษาสเปนในหนองคาย, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นในหนองคาย, สอน TOEIC ในหนองคาย, สอน TOEFL ในหนองคาย, สอน IELTS ในหนองคาย, ติว TOEIC ในหนองคาย, ติว TOEFL ในหนองคาย, ติว IELTS ในหนองคาย, สอบ TOEIC ในหนองคาย, สอบ TOEFL ในหนองคาย, สอบ IELTS ในหนองคาย, เรียนTOEFL ในหนองคาย, เรียนIELTS ในหนองคาย,เรียนTOEIC ในหนองคาย,